France    Germany

Doelstelling en voorwaarden

De regels

Door te doneren stemt de donateur met de volgende voorwaarden en doelstellingen in:

 • Stichting De Gouden Tip beoogt om via crowdfunding gelden te verwerven die gebruikt zullen worden als beloning in zogenoemde cold cases en om slachtoffers van misdrijven bij te staan. In eerste instantie gaat het om de opsporing/vondst van Tanja Groen, die sinds 31 augustus 1993 is vermist.
 • Het streven is om via crowdfunding op zijn minst één miljoen euro bij elkaar te krijgen die als beloning voor ‘de gouden tip’ wordt uitgeloofd.
 • De crowdfunding start op 23 juni 2021. Vanaf dat moment kan er worden gedoneerd en geldt de beloning voor de gouden tip. Het moment waarop de gouden tip is gegeven is bepalend voor de hoogte van de uit te keren beloning. Als er op dat moment minder dan één miljoen euro is binnengekomen aan donaties, geldt het alsdan ontvangen bedrag (na aftrek van kosten, zie hieronder) als uit te keren beloning.
 • Als er op het moment waarop de gouden tip is gegeven meer dan één miljoen euro is gedoneerd, zal een beloning van één miljoen euro gelden en zal alles boven dat bedrag door de stichting direct worden ingezet voor het ophelderen van andere misdrijven/verdwijningen en het (financieel) bijstaan van nabestaanden/slachtoffers van deze misdrijven. Het bestuur van Stichting De Gouden Tip oordeelt ook hierover in eerste en laatste instantie.
 • De beloning is twaalf maanden geldig geldig, te weten tot 23 juni 2022. De gouden tip dient binnen deze periode te zijn ingediend. Daarna vervalt de beloning automatisch en definitief en zal deze door de Stichting worden aangewend ten behoeve van andere cold cases en activiteiten binnen haar statutaire doelstelling.
 • De minimum leeftijd voor het doen van donaties is 18 jaar.
 • De beloning zal worden uitgekeerd aan de persoon wier/wiens informatie er rechtstreeks toe leidt dat Tanja Groen of haar stoffelijk overschot wordt teruggevonden.
 • Uit forensisch onderzoek moet onomstotelijk blijken dat het om (resten van) Tanja Groen gaat.
 • Indien meerdere tips dezelfde informatie bevatten, of in gezamenlijkheid tot de oplossing leiden, wordt de beloning evenredig verdeeld. Het bestuur van Stichting De Gouden Tip beslist en oordeelt in eerste en laatste instantie over de vraag of aan de voorwaarden van de beloning is voldaan en hoe deze wordt verdeeld.
 • Het (inhoudelijk) beoordelen en waarderen van tips/informatie is een aangelegenheid die uitsluitend en volkomen bij het bestuur van de stichting ligt. Het bestuur handelt en beslist naar eigen inzichten
 • De stichting garandeert tipgevers anonimiteit, tenzij in overleg uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 • De stichting garandeert de ontvanger van een beloning anonimiteit, tenzij in overleg uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 • Uitgesloten van beloning zijn mensen die beroepshalve/professioneel direct of indirect met de opsporing van Tanja Groen zijn belast (geweest). Bijvoorbeeld: politie, brandweer, hulpdiensten, meldkamers etc.).
 • De donatie van donateurs is niet terug vorderbaar.
 • Eventueel verschuldigde belasting(en) is/zijn voor rekening van de ontvanger van de beloning.
 • De stichting is er primair op gericht om door middel van donaties – die zullen worden aangewend als beloning – misdrijven en verdwijningen op te helderen. Op de beloningen zullen – ter uitsluitende beoordeling van het bestuur – in mindering strekken kosten die in het kader van de doelstelling van de stichting worden gemaakt, waarbij onder meer gedacht moet worden aan bijvoorbeeld advocaat- en of proceskosten, kosten voor het inschakelen van deskundigen, second opinions, forensisch onderzoek etc.
 • Bestuursleden ontvangen geen honorarium/betaling/kostenvergoeding voor hun werkzaamheden en betrokkenheid, dit geldt ook voor aan hen gelieerde bedrijven, kantoren, instellingen of ondernemingen.
 • Alleen strikt noodzakelijke kosten kunnen uit de donaties/fondsen van de stichting worden vergoed. Hierbij moet gedacht worden aan: verplichte inschrijvingskosten bij instanties, heffingen en belastingen, (negatieve) rentekosten en bancaire kosten, accountantskosten (financieel jaarverslag etc.), notariskosten, verzekeringskosten, kosten voor noodzakelijk drukwerk, marketing/reclame, vervaardiging/onderhoud websites, kosten voor noodzakelijke juridische bijstand en bij substantiële groei van de stichting eventuele kantoor- en personeelskosten en wat daarmee samenhangt. Alles ter uitsluitende beoordeling van het bestuur van de stichting.
 • Een door de accountant opgesteld en goedgekeurd financieel jaarverslag van de stichting is elk jaar op aanvraag verkrijgbaar.
 • Stichting De Gouden Tip heeft een aanvraag voor de zogenoemde ANBI-status ingediend, er op gericht om donaties (met terugwerkende kracht) vanaf 23 juni 2021 fiscaal aftrekbaar te laten zijn. Zodra de belastingdienst de status heeft verleend zal de Stichting dat bekend maken.
 • Stichting De Gouden Tip behoudt zich het recht voor de stichtingsvoorwaarden en doelstellingen te wijzigen.

Postadres

Stichting De Gouden Tip
p/a Burg. Stramanweg 108-L
1101 AA Amsterdam
KvK: 82891575
RSIN: 862643235
Tel: 020 4122251

Tip?

Hebt u een tip? Gebruik dan bij voorkeur het tipformulier. Of tip@stichtingdegoudentip.nl

Bankgegevens

Rabobank
IBAN: NL12RABO0368874834
BIC: RABONL2U
 

 

Sponsor

 

Pin It on Pinterest

Share This